Kategorie

Aktualności

2016-09-01
Nowy Katalog SAD 2017!!
Nowy katalog już na stronie! »pic1
2016-08-18
Urlop w Pracowni.
Urlop w Pracowni. »pic1
2016-05-30
Wyprzedaż!
Czyścimy magazyn! »pic1

Newsletter

imię:
e-mail:

Akceptujemy płatności

Akceptowane płatności

REGULAMIN


REGULAMIN

Sklepu internetowego, działającego pod adresem http://www.slonecznegodziny.com

 

I.                     Opis działalności (przedmiotu świadczenia)

Sklep prowadzi sprzedaż miniatur produkcji własnej, a także miniatur zamówionych u dostawców wskazanych na stronie internetowej sklepu.

 

II.                  Dane identyfikujące oraz informacje kontaktowe

 

Sklep internetowy prowadzony jest przez Ewę Jezierską, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Ewa Jezierska Słoneczne Godziny Pracownia Miniaturowych Wnętrz, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5861360518, Regon 221739872, z siedzibą: ul.Partyzantów 23/25 81-423 Gdynia, powiat Gdynia, woj. pomorskie.

 

W/w adres siedziby jest adresem sklepu do doręczeń, także w zakresie reklamacji i odstąpienia od umowy.

 

Telefon, pod którym można kontaktować się ze sklepem: 609 446 627 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 18:00.

Adres e – mail, pod którym można kontaktować się ze sklepem:  shop@slonecznegodziny.com

 

III.    Cena sprzedaży, forma zamówienia i zapłaty za zamówiony towar oraz dostawa i jej termin

 1. Ceny sprzedaży oznaczone przy towarach znajdujących się na stanie sklepu stanowią kwotę brutto, tj. zawierają podatek VAT.
 2. W odniesieniu do towarów wystawionych na stronie internetowej sklepu (znajdujących się na stanie sklepu), Klient dokonuje zamówienia wybierając towar, klikając przycisk „Kupuję”, następnie wybierając formę płatności i dostawy i klikając przycisk „Idź do kasy”. 

W odniesieniu do towarów wykonywanych na indywidualne zamówienie Klienta oraz towarów zamawianych u innych dostawców na życzenie Klienta, warunki zamówienia, forma i termin płatności, a także pozostałe szczegóły zamówienia uzgadniane będą indywidualnie z danym Klientem.

 1. Zapłata za zamówiony towar następuje z góry i jest warunkiem wykonania zamówienia przez sklep. Zapłata winna nastąpić w terminie 5 dni roboczych dokonania zamówienia. W razie braku zapłaty w w/w terminie, rozumianej jako niewpłynięcie środków na konto bankowe sklepu, zamówienie uważane będzie za niedokonane i zostanie anulowane.
 2. Zapłata, o której mowa w ust. 3 winna zostać wykonana w następującej formie :

- przelewu bankowego na konto 33 1160 2202 0000  0002 2497 8130 w Banku Millennium SA

- przelewu w systemie PayPal: shop@slonecznegodziny.com

- gotówki tylko w przypadku dokonania zakupu w siedzibie Sklepu

Szczegółowe informacje dotyczące form płatności znajdują się w zakładce „Formy Płatności”

 1. Dostawa towarów zamówionych przez klienta, znajdujących się na stanie sklepu, nastąpi w terminie 3 – 5 dni roboczych liczonych od dnia zapłaty przez Klienta ceny sprzedaży (tj. od dnia wpływu środków na konto bankowe sklepu). W przypadku opóźnienia w wykonaniu zamówienia z przyczyn niezależnych od sklepu, Klient zostanie poinformowany o opóźnieniu w ciągu 24 – 48 godzin od jego wystąpienia. Opóźnienie w wykonaniu zamówienia z przyczyn niezależnych od sklepu nie stanowi podstawy dla odstąpienia przez Klienta od umowy.
 2. Dostawa towarów, o których mowa w ust. 2 zdanie 2 (tj. wykonywanych na indywidualne zamówienie klienta lub zamawianych u innych dostawców) nastąpi w terminie indywidualnie uzgodnionym z danym Klientem.
 3. Dostawa towarów zamówionych w sklepie następuje za pośrednictwem Poczty Polskiej. Kupujący oprócz ceny sprzedaży winien uiścić także opłatę za przesyłkę. Koszty przesyłki naliczają się automatycznie przy składaniu zamówienia i uzależnione są od wagi produktów, do ceny za przesyłkę doliczany jest koszt opakowania w wysokości 5,00PLN. Towar wysyłany jest przesyłką poleconą priorytetową lub Paczką 24. Cennik usług pocztowych dostępny jest po linkiem http://cennik.poczta-polska.pl/ Zapłata za przesyłkę winna nastąpić w terminie i na zasadach zapłaty ceny za zamówiony towar.

Na indywidualne zamówienie towar może zostać dostarczony w inny sposób(np.: kurier)

Domki dla lalek sprowadzane na indywidualne życzenie Klienta przewożone są przez firmy kurierskie.

 

IV.               Reklamacje

 1. Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar bez wad.
 2. W przypadku wystąpienia wad fizycznych zamówionych towarów, Klient zobowiązany jest zgłosić sklepowi istnienie wad w terminie 30 dni od dostarczenia Mu zamówionego towaru. Reklamacja winna zostać dokonana pod rygorem nieważności na piśmie, skierowanym na adres siedziby Sklepu. W reklamacji Klient winien określić wadę i czas jej powstania i zauważenia.
 3. W przypadku dostarczenia Klientowi towarów za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej, Klient zobowiązany jest do sprawdzenia w obecności kuriera (listonosza), czy dostarczony towar nie został mechanicznie uszkodzony podczas transportu. Ewentualne uszkodzenia mechaniczne winny zostać spisane w protokole reklamacyjnym sporządzonym w obecności kuriera (listonosza). W/w protokół stanowi wyłączny dowód istnienia uszkodzeń mechanicznych towarów i jedyną podstawę reklamacji z powyższego tytułu.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez sklep w terminie 5 dni roboczych od jej wpływu.
 5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, jeśli dany towar znajduje się na stanie sklepu, Klientowi przysługiwać będzie prawo do jego wymiany lub zwrotu, w razie niedostępności towaru na wymianę, Klientowi przysługiwać będzie zwrot ceny sprzedaży. Zwrot ceny, o którym mowa powyżej nastąpi w terminie 5 dni roboczych. w taki sam sposób, w jaki nastąpiła zapłata ceny przez Klienta, chyba że Klient wyrazi życzenie innej formy płatności zwracanych środków.
 6. Koszt odesłania wadliwego towaru oraz koszt przesyłki towaru na wymianę ponosi Sklep.
 7. Nieznaczne różnice kolorystyczne dostarczonych towarów, w szczególności wynikające z właściwości komputera klienta, nie stanowią podstawy reklamacji.
 8. Podstawą reklamacji jest faktura VAT otrzymana przez Klienta łącznie z zamówionym towarem, oraz w przypadku określonym w ust. 3 protokół reklamacyjny.

V.                 Odstąpienie od umowy


 1.  Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny, pod warunkiem, że jest nie uszkodzony, w oryginalnym opakowaniu, z kompletem dokumentacji i nie nosi śladów eksploatacji.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia wejścia Klienta w posiadanie (dostarczenia Klientowi) zamówionego towaru.
 3.  Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego na adres siedziby Sklepu lub na adres e- mail wskazany w pkt II niniejszego Regulaminu.
 4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Klient zobowiązany jest odesłać sklepowi otrzymany towar w terminie 14 dni od daty odstąpienia przez siebie od umowy wraz z otrzymaną fakturą VAT. Brak odesłania towaru i faktury Sklepowi, powoduje możliwość wstrzymania się Sklepu ze zwrotem Klientowi wpłaconych przez niego kwot do czasu otrzymania zwróconego towaru.


7.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

 - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

 

VI.               Gwarancja.

Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawana towary. W przypadku wad towarów, Klient uprawniony jest do skorzystania z przepisów Kodeksu cywilnego odnoszących się do rękojmi oraz zapisów regulaminu dotyczących reklamacji.

 

VII.  Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej z Klientem.

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1Wzór formularza odstąpienia od umowy.

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

- Adres konsumenta(-ów)

- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

- Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

 

Copyright © 2012 Webton.pl
Tworzenie stron Webton.pl